Областния съвет за регионално развитие заседава
Областния съвет за регионално развитие заседава / netinfo
Днес от 14.00 ч. в конферентната зала на областна администрация ще се проведе първото заседание на Областния съвет за регионално развитие след влизането в сила на промените в Закона за регионално развитие.

На заседанието ще бъдат определени   двама представители от членовете на Областния съвет за развитие на Област Кърджали за членове на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район от ниво 2.

Ще бъде обсъдено  предложение и приемане на решение за създаване на постоянни или временни комисии към Областния съвет за развитие на Област Кърджали, на основание чл.66 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, както и приемане на решение за участие на Областна администрация Кърджали в партньорство с общините от областта със съвместно проектно предложение по Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. ”Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” на Оперативна програма ”Административен капацитет”.