Търг за общински имот, начална тръжна цена 136450 лева
Търг за общински имот, начална тръжна цена 136450 лева / Дарик радио,архив

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост обявява кмета Петър Паунов.
Имотът е с проектен идентификатор 41112.503.4415 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Кюстендил, "За общ. обслужващи дейности", който е идентичен с поземлен имот с проектен идентификатор 41112.503.4415 по КККР на гр. Кюстендил. Адрес: гр. Кюстендил, ул. "Дондуков" №9- начална тръжна цена 136450 лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 16.08.2016 год. от 10,00 часа, в Заседателната зала на втори етаж в сградата на общинска администрация гр. Кюстендил.
При неявяване на кандидати за участие, ще се проведе повторен търг на 23.08.2016 год., при същите условия.