Таксиметров превоз ще извършват само тези, които не дължат данъци на община Кюстендил
Таксиметров превоз ще извършват само тези, които не дължат данъци на община Кюстендил / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил, архив

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на община Кюстендил, предвижда общинска администрация. Предлаганите изменения и допълнения са във връзка с изменение на Закона за автомобилните превози. За приложението им не са необходими допълнителни средства. Промените касаят таксиметровите превози.
Заинтересованите страни могат да подават писмени становища, мнения и предложения в деловодството на общината в 14 дневен срок, считано от 3- ти ноември.
Създават се две нови алинеи към чл. 21 и чл. 22 от Наредбата:

"Чл.21 (2) Таксиметровите превози на пътници се извършват по ред, определен в Наредбата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници по чл.22."
Създава се нова ал.2 на чл.22 със следния текст:
"Разрешението по ал.1 се издава на регистриран превозвач, както и на превозвач, извършващ превоз от името на регистриран превозвач за своя сметка, който няма задължения за данъци към Община Кюстендил, освен такива, които са отсрочени или разсрочени по законов ред."