/ Влади Владимиров, Дарик-Кюстендил
Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“-Благоевград, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-София, и Регионална Лаборатория на ИАОС в града извършиха проверка по сигнал от рибари за замърсяване на водите на река Струма, съобщиха от МОСВ.

Прокуратурата разпореди проверка за замърсяване на въздуха след пожара близо до ТЕЦ „Бобов дол“

Според сигнала мястото на замърсяването е при моста за село Покровник. След обход в района на участъци с обща дължина около 25 км по река Струма и нейните притоци Рилска и Джерман проверяващите са установили, че водите са мътни, със специфичен сиво-черен цвят, а източникът е ТЕЦ „Бобов дол“.

Замърсяването на Струма е станало чрез река Разметаница, десен приток на река Джерман, която е ляв приток на река Струма в която се заустват отпадъчни води от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД. 

Съдът в Дупница е потвърдил глоба от 100 хил. лв. за ТЕЦ „Бобов дол“

Дружеството е титуляр на Комплексно разрешително, съгласно което може да зауства в река Разметаница пречистени отпадъчни води. В случая водите на реките Разметаница, Джерман и Струма са замърсени от заустване на отпадъчни води от ТЕЦ „Бобов дол“, с изключително високо съдържание на замърсители.

Извършено е контролно пробонабиране на двете места на заустване, съгласно разрешителното, а именно: пункт №1 - заустване от водоотвеждащ канал след ПС избистрени води в река Разметаница и Пункт №2 - заустване от водоотвеждащ стоманобетонен канал след разпределителна шахта - площадка за утаяване на отпадъчни води, разположена на територията на ППС „Черно езеро“ в река Разметаница.

Отново забраниха на ТЕЦ „Бобов дол” да гори отпадъци заради нарушения

След получаване на резултатите ще бъдат предприети действия по компетентност за ангажиране на административно - наказателна отговорност Междувременно Изпълнителната агенция по околната среда (ИАОС) към МОСВ е започнала преразглеждане и актуализиране на комплексното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“ заради установено системно замърсяване на основание на Закона за опазване на околната среда.

„Целта на процедурата е въвеждане на нови изисквания и условия в разрешителното, които да гарантират спазване на нормите, а искането към ИАОС е отправено от контролиращите звена на МОСВ - РИОСВ и Басейновата дирекция в Благоевград“. Това каза вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов след като вчера изненадващо посети ТЕЦ „Бобов дол“ и ТЕЦ „Република“.

ТЕЦ „Бобов дол“ спира да гори отпадъци

Той изтъкна, че през годините лично е подавал множество сигнали заради емисии от комина на ТЕЦ „Бобов дол“ без сероочистваща инсталация и винаги получавал един и същ отговор от РИОСВ - че поради възникнала авария се е наложило използването на този комин.

Министър Сандов припомни, че срещу много ТЕЦ в България има немалко сигнали от граждани за замърсяване на околната среда, извършват се постоянно и проверки от институциите.

„България има наказателни процедури от ЕК, свързани с дейността на ТЕЦ. Срещу страната ни е заведено дело в съда в Люксембург по отношение на наднормени нива на серен диоксид в района на Гълъбово. Затова ние ще предприемем действия срещу замърсителя“, категоричен е министърът.