/ БГНЕС
Експерти от РИОСВ-Перник и РИОСВ-София извършиха комплексна проверка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД в направления „Въздух“, „Отпадъци“, „Комплексни разрешителни“ и „Води“.

ТЕЦ „Бобов дол“ спира да гори отпадъци

Установени бяха несъответствия с екологичното законодателство. Съставени са протоколи и е наложена принудителна административна мярка (ПАМ), съобщиха от Министерството на околната среда и водите. С предишна заповед от 09.04.2020 г. на директора на РИОСВ-Перник беше преустановено изгарянето на отпадъци заради нарушения на Закона за опазване на околната среда от страна на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД и бяха спрени част от производствените дейности.

Дружеството обжалва заповедта пред Върховния административен съд (ВАС). С определение, постановено от ВАС, беше спряно предварителното изпълнение на ПАМ от 9 април, което представлява по същество разпломбиране на техническите съоръжения и пускането им в действие до окончателното приключване на съдебната процедура.

Забраниха на „ТЕЦ Бобов дол“ да гори отпадъци заради нарушения

Експертите от двете инспекции в Перник и София са извършили разпломбирането, в изпълнение на определението на ВАС.
След извършената проверка и установените несъответствия със Закона за опазване на околната среда, директорът на РИОСВ - Перник издаде нова административна мярка на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, с която наложи отново забрана на дружеството да изгаря отпадъци.

Установено е, че операторът „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД не е въвел визуален контрол и ясно видео заснемане на всички точки от площадката при приемане на отпадъците и при извършване на процесите по последващо третиране, проследявани в реално време.

Операторът не е създал техническа възможност за осъществяване на контрол върху дейността си и се възпрепятства възможността за проследяване на приеманите на площадката отпадъци по вид и обем, както и процесът по последващото им оползотворяване от контролните органи.

Прокуратурата възложи на екоминистъра да провери и да докладва за ТЕЦ „Бобов дол“

Изготвена е нова принудителна административна мярка от 11 юни с цел превенция на нарушения на екологичното законодателство, по силата на която отново са пломбирани част от техническите съоръжения на дружеството.

По настояване на министъра на околната среда и водите, в МОСВ беше проведена среща с ръководството на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД. В резултат на проведената среща дружеството информира министъра, че на 8 юни е проведено заседание на Съвета на директорите на „ТЕЦ - Бобов дол“ ЕАД, на което е взето решение, отразено в протокол №4 от 8 юни че предвид сериозното обществено и медийно напрежение за дейностите по оползотворяване на РДФ горива, този вид гориво да отпадне от разрешените в Комплексното разрешително №45-H4/2019 г. на „ТЕЦ-Бобов дол“ ЕАД. В МОСВ е постъпил протокол от заседанието, придружен от декларация за направения отказ дружеството да изгаря РДФ модифицирани горива в своите мощности.