Само една фирма участва в процедурата за саниране на общинската болница в Дупница
Само една фирма участва в процедурата за саниране на общинската болница в Дупница / Дарик радио,архив

Само една фирма участва в процедурата за саниране на общинската болница, чрез ЕСКО договор. До дни се очаква да бъде определена дата за отваряне на ценовата оферта на кандидата.Санирането на сградата на бившата Транспортна болница в Дупница ще бъде извършено чрез ЕСКО договор. Максималната стойност на обществената поръчка е 385 485 лв. без ДДС. Финансирането на обекта и извършването на енергоспестяващите мерки се осигурява от и за сметка на Изпълнителя със собствени средства или чрез инвестиционен кредит от финансова институция, включително фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници" и др. Лихвеният процент по погасителния план не може да надвишава 7 %. Възложителят се задължава да изплати направената инвестиция за период от не по-малък от 60 месеца. Срокът за изпълнение на предмета на обществената поръчка е 60 календарни дни от сключване на договора.