Ръст на коефициентите за икономическа активност и заетост в област Кюстендил
Ръст на коефициентите за икономическа активност и заетост в област Кюстендил / НСИ

Икономически активните лица, на възраст 15 - 64 навършени години в Кюстендилска област през 2015 година са били 55.0 хил. или 69.2% от населението на същата възраст. В сравнение с 2014 г., коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) нараства с 2.3 процентни пункта.
Общият брой на заетите лица e 48.3 хил., или 43.1% от населението на 15 и повече навършени години, съобщават от отдел "Статистически изследвания- Кюстендил" към НСИ.
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 47.8 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 60.2%, съответно 60.4% за мъжете и 59.9% за жените. В сравнение с 2014 г. коефициентът на заетост (15 - 64 навършени години) се увеличава с 2.8 процентни пункта.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 25 - 34 навършени години е 71.3%, или с 9.6 процентни пункта повече спрямо 2014 година.
• Наблюдава се намаление на коефициента на заетост за възрастовата група 35 - 44 навършени години с 2.1 процентни пункта в сравнение с 2014 г. - от 85.4 на 83.3%.
• Увеличение с 4.0 процентни пункта спрямо 2014 г. се отчита при коефициента на заетост за възрастовата група 45 - 54 навършени години - от 68.2 на 72.2%.
• Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 - 64 навършени години е 43.2%. В сравнение с 2014 г. той отбелязва увеличение със 7.2 процентни пункта.
• Безработните лица са 7.3 хиляди.
• Коефициентът на безработица намалява с 1.1 процентни пункта в сравнение с 2014 г. и достига 13.1%.
• Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 24.4 хил., от които 12.1 хил. са мъже и 12.4 хил. - жени.
• По степен на образование коефициентът на заетост е най-висок при лицата с висше образование - 67.8%. При лицата със средно образование относителният дял на заетите е 50.5%. От заетите лица със средно образование, които са 30.8 хил., 19.6 хил. са с придобита степен на професионална квалификация.