/ ОИЦ-Кюстендил
В офиса на ОИЦ-Кюстендил, бяха представени условията за кандидатстване по процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.
 

90 европейски проекта на стойност 90 млн.лв. се изпълняват в област Кюстендил

Намаляване на количеството депонирани отпадъци и увеличаване дела на рециклирането на отпадъци посредством въвеждане на добри практики в тази област е целта на процедурата.

Сред допустимите дейности, за които може да се кандидатства са: предотвратяване на образуването и/или  разделно събиране на битови отпадъци на обществени места, в т.ч. в административни сгради, домакинствата, жилищни райони, заведения за обществено хранене, хотели, хижи и т.н; разширяване ползването на специализирана/високотехнологична техника и системи за събиране на рециклируеми отпадъци; повторна употреба и подготовка за повторна употреба, напр. чрез насърчаване на дейности за поправка и ремонт вместо купуване на нови стоки.

Младежка банка-Кюстендил постави началото на конкурса за проектни предложения

Организиране и провеждане на събития за популяризиране на резултатите от проекта,  разработване на ръководства, брошури и други указателни материали, свързани с основната дейност на демонстрационния проект, изпълнение на мерки за повишаване на общественото самосъзнание за спазване на високите нива на йерархията за управление на битовите отпадъци са сред задължителните дейности.
 

Допустими да кандидатстват по процедурата са общини, юридически лица със стопанска цел, сдружения в обществена полза, на които поне една от целите е свързана със защита/опазване на околната среда. Кандидатите трябва да са регистрирани най-малко 18 месеца преди подаването на проектното предложение.
 
ОИЦ-Кюстендил започва онлайн конкурс за млади предприемачи

Проектните предложения трябва да са на максимална стойност 200 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ е 100%. Срокът за кандидатстване е 26 август, 18:30 ч.
 
Повече информация за процедурата може да се получи в офиса на ОИЦ – Кюстендил, ул. Патриарх Евтимий № 18 (сградата на читалище „Братство“) или на тел.: 078/ 52-02-12.