община Кюстендил
община Кюстендил / netinfo
Община Кюстендил обявява конкурс за длъжността директор на дирекция „Финансови стопански дейности и бюджет” и главен счетоводител – Общинска администрация - Община Кюстендил.

Обновяват сградата на ОД на МВР-Кюстендил с проект за над 1, 1 млн. лв.

1  Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
2.1. Степен на образование – висше - образователно-квалификационна степен – „Магистър“;
2.2. Професионален опит - съгласно чл. 18, т.1 от Закона за счетоводството;
2.3. Професионално направление – финанси, счетоводство и контрол, икономика, банково дело, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция;
2.4. Професионална област – финанси, счетоводство и одит, администрация, икономика и управление и други;
2.5. Ранг - ІІІ младши;
2.6. Да отговаря на условия за назначаване по чл. 7 от Закона за държавния служител и чл. 18, т.2 от Закона за счетоводството;
2.7. Други компетентности: познаване на нормативната уредба свързана с дейността му и със задълженията му на държавен служител, компютърна грамотност и ползване на MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, управленска и стратегическа компетентност, работа в екип, организационна и комуникативна компетентност, ориентация към резултати, професионална компетентност;
2.8. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите - познания в областта на:
- Закон за държавния служител;
- Закон за публичните финанси;
- Финансово-счетоводно законодателство;
- Закона за общинската собственост;
- Данъчно законодателство;
- Работа със специализиран счетоводен софтуер.
Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Отдел „Канцелария, управление на собствеността и човешки ресурси”- деловодството при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в 13/тринадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.