върхов корояд
върхов корояд
Няма нови огнища с върхов корояд на територията на РДГ Кюстендил от началото на годината до момента,заяви директорът инж. Здравчо Тодоров.
„През последните години вредители с най - голямо стопанско значение за района на РДГ-Кюстендил бяха короядите. Прави впечатление, че за разлика от предходните години през 2019 г. до момента не са регистрирани  площи с ново съхнене или с признаци за такова. Тази тенденция се констатира във всички засегнати гори в страната. На практика през 2019г. се инвентаризират площи, в които се усвоява дървесината повредена  от предходни години. Разбира се продължава наблюдението в иглолистните гори и  се следи развитието на популацията на короядите“, коментира инж. Тодоров.
 
 
 Ежемесечно в РДГ се подават сведения за нанесени повреди от биотични и абиотични фактори върху широколистни и иглолистни насаждения. При постъпване на сведения, в най-кратки срокове същите се преглеждат документално и на терен, като във всички случаи, в които изнесеното в тях отговаря на действителното състояние на насажденията, се изготвят  предписания за извеждане на санитарни и принудителни сечи. През последните години са постъпили над 600 бр. сведения за издаване на предписания -  за над 3800 подотдела, като 95% от тях са за нанесени повреди от върхов корояд върху бялборови насаждения.
РДГ- Кюстендил съвместно с ЛЗС - София през месец май извърши контролни проверки за състоянието на горите и наличието на обезлистване в района на дирекцията. При проверките се акцентира на състоянието на популациите на короядите, ръждивата борова листна оса и съхненето на черния бор причинено от фитопатогенни гъби.
През 2019г. се констатира съхнене в иглолистните гори – основно черборови причинено от фитопатогенни гъби. Този здравословен проблем бе  една от разглежданите теми на проведеното съвещание по маркиране. Към 30.06.2019г.  в района на РДГ-_Кюстендил са инвентаризирани и посочени с System.iag 1576 дка слабо засегнати черборови гори. Установи се съхнене от гъбни патогени и по други иглолистни видове – бял бор, дугласка. Към момента то се проявява в слаба степен. Дадени са препоръки наблюдението на иглолистните гори да продължи като се спазват дадените от  ИАГ указанията относно проблемите на съхнещите иглолистни гори