Община
Община / netinfo
Община Кюстендил обяви конкурс за длъжността „Юрисконсулт”, при отдел „Обществени поръчки” в Дирекция „Правни дейности”. Кандидатите трябва да са с висше образование- магистър, с професионално направление – право с присъдена квалификация „юрист” и придобита правоспособност. Професионален опит – не се изисква.

Сред другите компетентности, които се изискват: Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Комуникативна компетентност; Работа в екип, познаване на нормативната уредба свързана с дейността му и със задълженията му на държавен служител.

Размер на основна месечна заплата за длъжността - 500 лв.

Конкурсът ще бъде проведен чрез решаване на тест, с въпроси от областта на Закона за обществените поръчки и интервю – събеседване.

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се подават в община Кюстендил, в 13-дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса, на 16 октомври.
Дарик- Кюстендил