Даниела  Гюрова стана административен ръководител на РП Дупница
Даниела Гюрова стана административен ръководител на РП Дупница / netinfo

Висшият съдебен съвет назначи  - изпълняващ функцията административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг "прокурор в АП", на длъжността „административен ръководител - районен прокурор" на Районна прокуратура гр. Дупница, с ранг "прокурор в АП", с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
Решението е взето след проведено електронно гласуване и при обявения резултат: с 16 гласа "за", 5 "против" и 3 "въздържали се", и на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ.