бюро по труда
бюро по труда / netinfo
 През месец юни 2018 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил са заявени  153 работни места - на първичен трудов пазар 127 работни места и за субсидирана заетост – 26 работни места.
       Най-много от заявените свободни работни места  са в секторите, преработващата промишленост, административни дейности, финансови и застрахователни дейности търговия, образование  и др.
  На територията на района, обслужван от Д“БТ” Кюстендил през м.юни са постъпили на работа 204 безработни лица, от тях:  149 /73%/ са започнали работа  на първичен трудов пазар, по програми за обучение и  заетост – 55 лица.
 
През месец юни 2018 година в Дирекция “Бюро по труда” Кюстендил продължи реализацията на ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.