Ще изследват околната среда и биоразнообразието в Централен балкан
Ще изследват околната среда и биоразнообразието в Централен балкан / netinfo
Мониторинг за въздействието на посетителите върху околната среда и биоразнообразието започва в Национален парк "Централен балкан". Наблюденията се извършват на туристически обекти със сравнително високо сезонно натоварване - по трасета на пешеходните туристически маршрути – „Калофер - х. Рай”, „х. Плевен – връх Ботев”, „Мазането - х. Плевен”, трасетата по международния маршрут Е3 - „Беклемето - х. Козя стена” и „ х. Мазалат – х. Тъжа”, пътеките „Карлово – х. Васил Левски” през резерват Стара река, „м. Двата моста – х. Вежен”, Екопътека “Бяла река” и Екопътека „Видимско пръскало”, интерпретираните маршрути „Водните дупки” през резерват Северен Джендем и „По пътя към еделвайса” през резерват „Козя стена”. Включени са и два бивака в Калоферския парков участък - “Бяла река” и край хижа Рай.

Въздействието се отчита по матрици за оценка, включващи характеристика на обекта с постоянни показатели, които отразяват до каква степен той се вписва в околната среда и с показатели за текущи наблюдения, следени на определени интервали и даващи представа за промяната в състоянието на средата в резултат от въздействието на посетителите. Мониторингът в националния парк се прави в активния туристически сезон и ще продължи до края на м. октомври. Базиран е на методика, изготвена от проф. дбн Димитър Пеев, директор на Института по ботаника към БАН.

Събирането и обработването на информацията за въздействието на туристическия поток и дейностите по неговото обслужване ще послужат на парковата дирекция за вземане на управленски решения, насочени както към по-добро опазване на биоразнообразието и ландшафтните форми близо до туристически обекти и маршрути, така и към създаването на условия за съхраняване на сега съществуващото добро състояние, чрез обратната връзка туристически поток – контрол.