Трявна
Трявна / Община Трявна
В Трявна днес започва информационна среща, организирана от Управляващия орган на Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Министерството на земеделието, храните и горите.

Мирослав Семов подписа договорите на четири фирми, чиито проекти са одобрени за финансиране 

Представители на управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони ще отчетат напредъка в прилагането на подхода ВОМР. Ще се проведе  дискусия, в две части, по важни въпроси, свързани с прилагането на подхода ВОМР с представители управляващите органи на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” (ОПИК), Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР),  Оперативна програма „Околна среда” (ОПОС) и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж (ОПНОИР).

Връчиха договорите на първите фирми, спечелили финансиране от МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана”
 
Утре пред участниците в срещата ще бъдат представени често срещани грешки и проблеми при прилагането на подхода ВОМР.