Снимка:
Снимка: / Областен управител Габрово

От администрацията на Областния управител на Габрово разпросраниха правилата за пожарна безопасност по време на пожароопасния сезон в горите.

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове.

Абсолютно е забранено паленето на сухи треви и стърнища.

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. Преди да запалите огън се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър, както и при напускане на мястото.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния, без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне.

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки, защото могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри.

Как да действаме при наводнение?

Действия при горски пожар

Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникналия пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение. При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път, да напуснете района на пожара в посока, обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112. Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите, използвайки пясък, пръст или „тупалки“ от зелени клони. Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя. Задължително трябва да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства.