37 фирми ще бъдат проверени за комплексни разрешителни
37 фирми ще бъдат проверени за комплексни разрешителни / netinfo
37 фирми ще бъдат проверени през 2008 г. от експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново. Проверките са във връзка с изпълнение на изискванията от Закона за опазване на околната среда и за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни. Някои от проверките ще бъдат извършени съвместно с експерти на Басейнова дирекция – Плевен. Обектите във Великотърновска област са 26, а в Габровска – 11.

Експертите ще проверяват изпълнението на изискванията за опазване на въздуха, повърхностни и подземни води, почви, изискванията за мониторинг на емисиите, нормите и техническите условия при експлоатация на инсталациите (водоползване, енергопотребление, употреба на суровини и материали, вкл. опасни вещества), управлението на отпадъците.

До момента министърът на околната среда и водите е издал 14 комплексни разрешителни на фирми на територията на Великотърновска и Габровска области. Общият брой на комплексните разрешителни, които трябва да бъдат издадени на територията на инспекцията е около 30.