Над 1500 дела са постъпили в Окръжен съд - Добрич през миналата година
Над 1500 дела са постъпили в Окръжен съд - Добрич през миналата година / Дарик Добрич

През 2015 година в Окръжен съд - Добрич са постъпили общо 1511 дела, малко повече от предходната, когато са били 1495. Отчетено е увеличение на постъпилите наказателните и търговски дела, докато при гражданските е запазена тенденцията за намаляване, коментира пред Дарик председателят на Окръжния съд Галатея Ханджиева. Намалението на гражданските дела се обяснява с демографските проблеми, миграцията към по-големите градове, затрудненото материално положение на гражданите и цялостно недобрата социално-икономическа обстановка в областта, посочи тя.

В началото на отчетния период е имало 206 несвършени дела, които прибавени към постъпилите дела определят общия брой от 1717 дела за разглеждане през отчетната година. 18% от тях са били търговски, 53% граждански, 27% наказателните и 2% фирмени.

Най-много от наказателни дела са били свързани с общоопасните престъпления  -  най-често за наркотици или за нарушения на правилата за движение по пътищата. След тях се нареждат делата за престъпления против личността и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система.

В отчетната година в Окръжния съд за първи път са гледани две дела от нов вид -  за отмяна на запрещение, съобщи Ханджиева. По думите й това вероятно е свързано с новата конвенция за защита на правата на хората в неравностойно положение. От началото на настоящата година в Окръжния съд са постъпили две нови дела от такъв характер.

За първи път български съд сваля запрещение

Общият брой на свършените през 2015 г. дела е 1545, от които почти 90%, са приключили в тримесечен срок, а 98% от постановените съдебни актове са изготвени в законовия едномесечен срок, посочи още Ханджиева. Забавяне е имало само при 28 дела, но то е било в рамките на няколко дни до седмица. Данните показват, че освен бързо, правораздаването в Окръжния съд е и качествено, отбеляза още административният ръководител. За миналата година от горните инстанции - Апелативен и Върховен съд, след обжалване са били върнати З17 дела, от които 25% са отменени или изменени, а останалите 75% са били потвърдени, съобщи Ханджиева като отбеляза, че това е показателно за високото ниво на работа в Окръжния съд. Там стриктно се спазва и принципът за случайно разпределение на делата. От есента на миналата година е въведена нова програма за разпределение на делата, която е инсталирана на сървър във ВСС. В Окръжен съд - Добрич на случаен принцип се определя не само съдията - докладчик по делото, но и целият съдебен състав. Целта е гражданите да са максимално спокойни, че при разглеждане на делата им всички съдии ще бъдат обективни и безпристрастни, посочи Галатея Ханджиева.