Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общински съвет Добрич провежда редовно заседание от 9.00 часа. На него ще бъде обсъдени основните параметри и условия при изготвяне на обществената поръчка за строително-монтажни работи на Жилищен блок „Добрич”, както и поемането на краткосрочен дълг за обезпечаване на дейността, чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция.
 
Съветниците трябва да одобрят кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа в дома“ за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси“; както и депозиране на авансово плащане за проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП „Региони в растеж“.
 
На сесията ще се разгледа ползването на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2019-2020 година; продажба и отдаване под наем на общински имоти и апартаменти.
 
Ще бъдат обсъдени плана за изпълнение на Националната стратегия за младежта и Общинския план за младежта за 2019 г.; годишната програма за читалищната дейност; Мониторингов доклад за изпълнение на план за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г. и годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2018 г. и План за действие – 2019 г.
 
В края на заседанието, което се състои от 32 докладни, ще се гледат повторно приемане на решение от предната сесия от 29 януари, върнато от областния управител; новия правилник за организацията и дейността на обществения посредник в Добрич; както и предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на ОбС Добрич Иво Пенчев и избор на нов председател, по искане на групата на БСП.