Депо Стожер
Депо Стожер / Дарик Добрич
Предстои Общински съвет Добрич да разгледа на заседанието си на 18 декември план-сметка за разходите по чистотата на Добрич за 2019 година. Общата сума е изчислена на 10 214 849 лева от администрацията.
 
План-сметката включва разходи, обособени в три дейности: oсигуряване на съдове за битовите отпадъци, както и събиране и транспортирането им до депа - 3 320 000 лева; проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци - 5 274 849 лева; почистване на територии от населените места, предназначени за обществено ползване - 1 620 000 лева.
 
Услугата “Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци” ще се извършва от “Еф Си Си България” ЕООД. Предстои сключване на договор с период на действие 1 януари 2019 г. – 1 юли 2020 г.
 
За поддържането на регионалното депо, включително за отчисленията по Закона за управление на отпадъците, са разписани 5 274 849 лева, които Община Добрич внася, но половината от тях се възстановяват от останалите общини, които ползват съоръжението край село Стожер, поясни за Дарик финансовият зам.-кмет Елка Димова. Реално дължимата сума за град Добрич е 2 703 379 лева.

Община Добрич търси чрез съда 1,2 млн.лева от община Балчик за забавени такси за отпадъци
 
За почистване на местата за обществено ползване има сключен действащ договор на обща стойност 6 000 000 лева - от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2019 г. В план-сметката за 2019 г. са заложени 1 500 000 лева за тези дейности. В тях влизат механизирано метене на улици и площади, тротоари, пешеходни зони; ръчно метене на тротоари, регули, алеи, спирки, надлези, подлези и др.; почистване на прораснала трева и дървесни издънки; уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки; почистване на пътното платно от смеси за зимно обезопасяване, наноси, треви и др.; миене с автоцистерна; оросяване на улици и площади; поддържане на линейни отоци и дъждоприемните шахти; почистване на пътни знаци, парапети, предпазни огради, на рекламни, агитационни материали и графити. Влизат още събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата; на пепел и сгурия през отоплителния сезон и на окапали листа от обществени места. Почистването на града включва и чистене на дерето на река Добричка, като средствата, необходими за това, са в размер на 120 000 лева.
 
За 2019 г. в план-сметката са разписани приходи от такса битови отпадъци в размер на 5 400 000 лева.