/ БГНЕС
След подаден сигнал на 5 април 2024 г. за силна задушлива миризма на сероводород на територията на фирма в Карнобат, РИОСВ - Бургас установи завишено съдържание на нефтопродукти в една от колекторните шахти, което е над допустимите норми, предвидени от нормативната уредба.

Откриха нефтопродукти в отпадни води от промишлената зона на Карнобат

Според анализа на протоколите от изследванията на водните проби, взети от колекторните шахти на фирмите от района на замърсяването, не са установени други вредни вещества над допустимите минимални количества.

На хората, които имат дейност на посочения терен, е разпоредено да не промиват канализационните шахти, докато не се установи произходът на замърсяване и неговия вид, за да не се стигне до разпространение извън района на площадката.

Направена е оценка на техническото състояние на каналната инсталация на територията на засегнатите фирми, според която намерените нефтопродукти не могат да влязат в досег с домовете и офисите на града.

Изискана е допълнителна информация от фирмите, чиято дейност е свързана с обработване на нефтопродукти, за да се направи проверка за наличие на веществата, причинили появяването на силната задушлива миризма.

Към момента РИОСВ - Бургас извършва оценка на действащата организация по заустване на битови и производствени води в канализацията на бившето предприятие за стопанска техника, на територията на което към момента много фирми осъществяват своя предмет на дейност.

След направени изследвания на заустването на сбора от водите на цялата площадкова канализация, предмет на проверката, се установи, че няма изтичане на вредни вещества в река Мочурица.

Работните площадки на фирмите, които се намират в обхвата на проверката, ще продължат да бъдат наблюдавани с оглед да не се допусне повторен инцидент.

След установяване на всички факти по извършваните проверки, РИОСВ ще се произнесе съобразно своята компетентност с предвидените от закона санкции.
NOVA