На 5 април в РИОСВ-Бургас е постъпил сигнал за извършено нарушаване целостта на пясъчните дюни на територията на плаж „Бутамята“, землище на село Синеморец, община Царево, съобщиха от МОСВ.

Проверка установява: Има ли нарушение при заравняването на пясъка на плаж „Бутамята" (ВИДЕО)

Беше направена незабавна проверка от експерти на РИОСВ, съвместно с представител на Община Царево. Проверката констатира, че в югозападната част на плажа е извършено разораване и преминаване на едрогабаритна техника.

След съпоставяне на заснетия участък с данните от одобрената и приета специализирана карта за плаж „Бутамята“ се установи, че от дейността са засегнати сиви пясъчни дюни. 

С помощта на GPS са заснети границите на засегнатия участък с цел определяне на местоположението му спрямо пясъчните дюни - обекти по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Територията на морския плаж попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии - Природен парк „Странджа“, и в две защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие - „Странджа“ за опазване на дивите птици и „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

След проверка: Нарушение на дюните на плаж в Синеморец

Проверка в информационната система за “Натура 2000” констатира, че засегнатият участък попада в картирани природни местообитания - приоритетно местообитание с код 2130* „Неподвижни крайбрежни дюни с тревна растителност“ и 2120 „Подвижни дюни с Ammophila arenaria по крайбрежната ивица“, които са предмет на опазване в защитена зона „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фаунa.

Директорът на РИОСВ е предал по компетентност сигнала и констатациите от извършената проверка на министъра на туризма. Уведомена е и прокуратурата, за произнасяне по компетентност за наличие на извършено престъпление.