Снимка: община Несебър
Снимка: община Несебър
Кметът на Община Несебър входира в Общински съвет докладна записка за кандидатстване по Приоритетна ос 6 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 година за комбинирана подкрепа с финансови инструменти и безвъзмездна финансова помощ за проект „Световна недвижима културна ценност -  Старинен град Несебър“. 
 
Проектът е на стойност 19 558 300 лв. Община Несебър е разработила и кандидатства с цялостна концепция за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Световната недвижима културна ценност -  Старинен град Несебър, уточниха от пресцентъра на общината. 
 
Концепцията и обектите включени в нея ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане. Идеята на общинското ръководство е да се обхванат всички паметници на културата, допустими за интервенция, които имат нужда от реставрация и консервация.