Нарушенията са с 8-годишна давност
Нарушения с 8-годишна давност, за които за пръв път е сезирана Районна прокуратура – Бургас, констатира проверка на канализационна система в с. Синеморец.

Установено е заустване на отпадъчни битово-фекални води посредством метален тръбопровод на около 20 метра от брега в Черно море.

Водата в района на заустващия колектор е с жълто-кафяво оцветяване. Взети са три проби за физико-химичен анализ – една от последната изходна ревизионна шахта на канализационната мрежа на селото и по една на около 100 метра вляво и вдясно от точката на заустване. За заустване без разрешително по Закона за водите на кмета на Община Царево е изпратена покана за съставяне на акт за установеното административно нарушение.

Отходната тръба на Синеморец от години се излива директно в морето (ВИДЕО)

През годините РИОСВ – Бургас и БДЧР са осъществявали всяка година контрол, като са налагани и съответните по закон санкции. За нарушенията през изминалите осем години контролните органи на МОСВ са предприети административнонаказателни мерки – на Община Царево са съставени актове за административното нарушение и са издадени наказателни постановления от директора на РИОСВ-Бургас и на Басейнова дирекция „Черноморски район“.  Общо санкциите за периода са в размер на 30 хил. лева.

тръба
МОСВ


При проверката е установено още, че изграденият през 2001-2003 г. експериментален пречиствателен модул не функционира. Районът около него е обрасъл с растителност и няма достъп до площадката.

Община Царево, като собственик на канализационната система, трябва да предприеме действия за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в с. Синеморец с осигурено дълбоководно заустване. Целта е да се преустанови замърсяването на Черно море с непречистени отпадъчни битово-фекални води.
 
МОСВ