Във връзка с изпълнението на влязлата в сила заповед на РДНСК Бургас за премахване на незаконен колектор за отходни води в Синеморец, началникът на ДНСК арх. Влади Калинов даде предписания на община Царево и "Водоснабдяване и канализация-Бургас" ЕАД да предложат законосъобразно решение, което да позволи функционирането на канализационната система на населеното място. 

Издадени са указания на кмета на община Царево да наложи строителна забрана на територията на Синеморец за времето, необходимо за трайно решение на установения проблем с канализацията в района.

На 30 юли РДНСК Бургас извърши проверка по сигнал за незаконен строеж на канализационен колектор от съществуващата ревизионна шахта на главен канализационен колектор до Черно море, отвеждащ битовите и фекални води в залива "Свети Яни". Той се намира между плажа при устието на река Велека и централен плаж "Бутамята" в село Синеморец, община Царево.

Отходната тръба на Синеморец от години се излива директно в морето (ВИДЕО)

Извършената проверка по документи и на място на строежа е установила, че според одобрени инвестиционни проекти през 2001 г. и издадено от главния архитект на община Царево разрешение за строеж за експериментален пречиствателен модул за пречистване на отпадни води. Пречиствателният модул е финансиран от ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Предвидено е било пречистените от него води да бъдат отведени, чрез дълбоководно заустване на 1800 м. в Черно море.

При провеждане на пробни изпитания при експлоатационни условия на пречиствателния модул е било установено, че той не сработва. В резултат на това е изпълнена е байпасна връзка /незаконен колектор/ между входната и изходната канализационни шахти на пречиствателния модул, по която са отклонени отпадните води.

Изграденият колектор, който е втора категория строежи, се експлоатира за оттичане на отходните води на селото в морето и няма необходимите за целта строителни книжа, според разпоредбите на ЗУТ. Затова на 12 август 2008 г. РДНСК Бургас е издала заповед за забрана достъпа и ползването на въпросния колектор, която е оставена в сила с окончателно решение на Върховния административен съд.

На 16 октомври 2008 г. ДНСК е издала Заповед за премахване на отходната тръба. В резултат на проверката РДНСК Бургас образува административно наказателно производство срещу възложителя - кмета на община Царево, според разпоредбите в ЗУТ и ЗАНН.
 
БТА