/ община Бургас

По данни от РИОСВ и Община Бургас за периода от 16 до 22 август не са регистрирани превишения на средночасовите и на средноденонощните норми  на контролираните замърсители.

На територията на община Бургас за периода са действали 2 автоматични станции, 1 ДОАС система OPSIS и 1 Мобилна станция за контрол качеството на въздуха.

Прокуратурата разпореди проверка за замърсяване на въздуха след пожара близо до ТЕЦ „Бобов дол“

Следят се концентрациите на замърсителите серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, сероводород, въглероден оксид, озон, толуен, ксилен, фини прахови частици, бензен и стирен.

община Бургас