/ iStock/Getty Images
Прокуратурата в Благоевград приключи разследване по досъдебни производства и внесе за разглеждане в съда обвинителни актове срещу управителка на две търговски дружества, съобщиха от обвинението.

Тя е привлечена към наказателна отговорност. На 20 май 2019 г. жената посетила сградата на Общинска служба по земеделие в Благоевград и подала заявление за подпомагане, с което кандидатствала по няколко схеми и мерки.

Попълнила и подписала всички изискуеми декларации. Най-съществените сред тях били за ползване на земеделска земя на валидно правно основание и съответствие на заявените площи на условията за допустимост към датата на кандидатстването.

Собственици на транспортни фирми в Пловдив се сдобиха с обвинения

Обвиняемата била запозната със задължението си да ги поддържа в състояние, отговарящо на изискванията, заложени в европейското и национално законодателство. В заявлението тя посочила един блок на земеделско стопанство (БЗС), с площ от 0,92 ха в района на с. Влахи, община Кресна.

Няколко седмици по-късно Й.В., в качеството си на представляваща и управляваща „А.“ ЕООД, извършила редакция на заявлението за подпомагане. Освен промяната на площта на първоначално указания БЗС, тя допълнително посочила още 59 блока в района на с. Влахи и Симитли, с обща площ от 143,1 ха.

В действителност тя нямала правно основание за ползване на тези имоти. Всички необходими документи за кандидатстване за субсидии обвиняемата подписала лично и подпечатала с печата на дружеството й.

С действията си тя целяла да получи средства по мерки, финансирани от Европейските фондове и от държавния бюджет на Република България. По подаденото от нея заявление за директни плащания за 2019 г. дружеството й „А.“ ЕООД следвало да получи субсидия в размер на 72 508,16 лева.

Поради констатирани несъответствия с изискванията за подпомагане и липса на валидно правно за ползване на декларираните площи, средствата не били изплатени. По аналогичен начин обвиняемата действала и като представляващ на друга фирма - „П.“ ЕООД.

Тя отново представила неверни сведения относно ползване на 32 имота в района на селата Игралище, Махалата, Пастра и Рилски манастир. Освен това голяма част от тях попадали извън допустимия за подпомагане слой.

Със заявление за кандидатстване по няколко мерки обвиняемата целяла да получи субсидия в размер на 323 781,63 лева. И този път били констатирани нередности, което послужило за основание за спирането на средствата за подпомагане.

Предстои насрочване на разпоредителни заседания от съда по водените срещу обвиняемата дела.