/ Пресцентър

Училищата на територията на област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2019/2020 г., са 56. От тях професионални гимназии – 18, профилирани гимназии – 6, средни училища – 24, обединени училища – 8.

МС раздаде предколедно над 10 млн. лв. на общини в Пиринско

До 15 януари тази година от тези учебни заведения са постъпили предложения за общо 127 паралелки. 59 са паралелки в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка в средни и обединени училища, което е 46,5 % от общия брой на предложените паралелки.

68 паралелки за профилирана подготовка в профилираните гимназии, средните и обединените училища, което е 53,5 % от общия брой на предложените паралелки. Това стана ясно на заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие в Благоевград.

Балансът при така направените предложения е отрицателен, с очакван недостиг от 275 ученици, при средна пълняемост от 24 ученици в паралелка. При пълняемост 26 ученици този недостиг ще достигне 529 ученици.

За учебната 2019/2020 г. се предлагат следните нови профессии: защитени професии, професии, по които е налице очакван недостиг, дуална форма на обучение. В списъка от защитени от държавата специалности попадат общо 4 професии, предложени от 5 училища: „Техник - растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“;  „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове“; „Машинен монтьор“, специалност „Металообработващи машини“; „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

В актуализирания Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година попадат 5 професии, предложени от 5 училища: „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“; „Машинен оператор“, специалност „Металорежещи машини“; „Промишлена електроника“ и „Монтьор на транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“; „Хлебар - сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.

За учебната 2019/2020 г. форма на обучение чрез работа (дуална форма на обучение) предлагат 3 училища: „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове “, която е в списъка на защитените професии; „Техник - растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“, която е в списъка на защитените професии; „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“.

Министър Красимир Вълчев: Ранните бракове са водеща причина за отпадането на деца от училище

В държавния план-прием за учебната 2019/2020 г. на територията на областта се предлагат следните нови професии/специалности: „Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“; Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“; „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване; „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“; „Ветеринарен техник“, специалност „Ветеринарен техник“; „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Текстообработване“.

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие гласува състава на работната група, която за втора поредна година да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Целта е с проучване сред работодателите във всички области да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри.

Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие.

Работната група трябва да организира, координира и проведе набирането на информация от работодатели в областта, от формирана статистическа извадка в периода от 13 февруари до 22 март 2019 г., на следния линк: http://survey.az.government.bg/index.php/535847.

За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на Агенцията по заетостта след 11 март 2019 г.

До 19 април 2019 г. председателят на Комисията по заетостта ще изпрати обобщената за областта информация за потребностите на работодателите до централното управление на Агенцията по заетостта.