/ БГНЕС
Те обсъдиха предстоящата стратегия "От фермата до трапезата "
Министерството на земеделието, храните и горите проведе видеоконферентен разговор с бранша за обсъждане на предстоящата Стратегия "От фермата до трапезата - устойчиво производство на храни", съобщиха от пресцентъра на МЗХГ.

Ръководителят на Координационната група за изготвяне на Стратегически план за Обща селскостопанска политика към МЗХГ Мария Христова е заявила, че най-важният документ от Зелената сделка за сектор селско стопанство и хранително-вкусова промишленост е именно тази стратегия.

Десислава Танева и Херо Мустафа обсъдиха сътрудничеството в сферата на земеделието

По думите ѝ целта е да има публичен дебат със заинтересованите страни относно темите, включени в пътната карта.

"Трябва да изготвим национална позиция за евентуални бъдещи регулации, които ще бъдат предложени чрез документа. Всички предложения за по-добри решения, трябва да са съобразени с националната специфика на страната и да отразяват реалностите в процеса по устойчиво производство и преработка на храни", посочи Мария Христова.

Очаква се през пролетта на 2020 г. Европейската комисия да представи Стратегията "От фермата до трапезата". В нея ще бъдат включени конкретни цели и действия, необходими за осигуряване на справедлива, здравословна и екологично чиста храна. "Стратегията ще съчетава както регулаторни, така и нерегулаторни инициативи за постигане на целите си, които ще са задължителни за държавите-членки и съответно за всички заинтересовани страни", заяви Христова.

Пред участниците в дискусията е била представена презентация с насоки за устойчиво потребление на храна, които следва да бъдат и в основата за по-подробно етикетиране на храните. От своя страната това ще спомогне за лесно възприемане, по-добра прозрачност и ще спре използването на нездравословни и неустойчиви суровини.

С 12,9 млн. лева е увеличен бюджетът за млади земеделски стопани


Експерти на министерството са запознали участниците в конференцията и с инициативи на организации на производители (ОП) и тяхната роля за опазване на околната среда. Предимствата за инициативите на ОП ще бъдат по-добро планиране на производството, намаляване на производствените разходи, както и конкурентно пазарно позициониране, спрямо търговци и крайни потребители. По този начин крайният клиент ще има по-висока степен на сигурност и възможности за дългосрочно планиране и по-ефективна организация и доставка на стоките.

По време на конференцията е представена и позицията на страната ни за разширяване на биологичното земеделие за периода 2021-2026 г. Тя включва стимулиране потреблението на биопродукти в местата за обществено хранене, подобряване на контрола върху етикетирането, популяризиране на късите вериги и повишаване доверието в биопродуктите, както и подкрепа на биопроизводителите за достъп до пазари и крайнипотребители чрез ефективна институционално-нормативна рамка.

В националната ни позиция по Стратегията "От фермата до трапезата" България трябва да посочи и добрите земеделски практики, които са екологосъобразни и могат да повлияят положително на околната среда. Експерти от Българската агенция по безопасност на храните са информирали участниците в дискусията, че се прилага Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди. За постигане на целите на Стратегията следва да бъдат прилагани и мерки, които да стимулират и мотивират използването на устойчиви практики.

По време на видеоконферентния разговор е изтъкната и необходимостта от редуциране на зависимостта от употребата на торове. По този начин ще се подобри управлението на хранителни вещества, с цел възстановяване и поддържане на почвеното плодородие. Представителите на браншовите организации са били запознати и с ролята на горското стопанство за изпълнение на целите на Зелената сделка и постигане на нулеви емисии до 2050 г. Устойчивото управление на горите има потенциал да увеличи усвояването на въглеродни емисии чрез осигуряване на здрави екосистеми и намаляване на ефекта от природни бедствия.