/ / iStock/Getty Images
Върховният касационен съд образува тълкувателно дело по въпроса със заплащането на нощния труд на полицейските служители. Това съобщиха от пресцентъра на ВКС.

Делото е образувано по искане на правосъдния министър Данаил Кирил за тълкуване на въпроса дали са приложими разпоредбите на Трудовия кодекс и Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, или в този случай трябва да се прилагат разпоредбите на разпоредите на специалния Закон за МВР и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

Инспекцията по труда с проверки за недеклариран труд през новата година

По въпроса са постъпили и сигнали от председателя на Окръжен съд – Бургас и адвокат.

Една част от съдебните състави приемат, че в Закона за МВР и в приложимите наредби към него (с изключение на отменената Наредба № 8121з-407/2014 г.), липсва правна регламентация относно преобразуване на часовете положен нощен труд в дневен с коефициент 0,143 (такъв коефициент е бил регламентиран в отменената Наредба № 8121з-407/2014 г.) и поради това следва да се прилагат разпоредбите на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), а именно, че при сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневно отчитане на работното време.

По левче на час за нощен труд на всички служители в МВР

Според тези съдебни състави прилагането на субсидиарни разпоредби е в съответствие с основния правен принцип за равенство и недопускане на дискриминация, закрепен в чл. 6 от Конституцията и в чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

Друга част от съдебните състави приемат, че нормите на Кодекса на труда и НСОРЗ са неприложими към отчитане на работното време в МВР, тъй като тази материя е уредена в специален закон и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове. При наличието на специална уредба на правоотношенията приложим е специалният закон, а именно Законът за МВР. Той прави ясно разграничение между извънреден и нощен труд, като размерът на възнагражденията за извънреден труд е посочен в закона, а условията и редът за изплащане на нощен труд се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, респективно размерът – с негова заповед.

Маринов доволен от Бюджет 2020 - вдига парите на полицаите за нощен труд

Съставите приемат, че не е налице непълнота в специалната уредба. За полагания от служителите на МВР извънреден труд и нощен труд са налице специални нормативни актове, които регулират тези правоотношения. Наредбата за структурата и организацията на работната заплата е подзаконов нормативен акт, издаден по приложение на Кодекса на труда, поради което не може да се прилага субсидирано, нито по аналогия в хипотези, за които е налице специална правна уредба.