/ iStock/Getty Images
Върховният административен съд внася в Конституционния съд искане за установяване на противоконституционност на разпоредба, свързана със сроковете за отчуждаване на имоти за изграждане на обекти - публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община. Това съобщиха от ВАС.

Текстът е от преходните и заключителни разпоредби на промените в Закона за устройството и застрояването на Столичната община (ЗУЗСО).

Върховните магистрати приемат, че е налице несъответствие между въпросните текстове спрямо Конституцията, в която са прокламирани принципите на правовата държава и неприкосновеността на частната собственост.

Спорните текстове установяват ред и срокове за започване на отчуждителни процедури за изграждане на обекти - публична общинска или публична държавна собственост, на територията на Столичната община, различни - в зависимост от периода на влизане в сила на подробните устройствени планове.

По отношение на подробните устройствени планове, влезли в сила след 28 януари 2007 г., се прилагат правилата на Закона за устройство на територията, който предвижда значително по-кратки срокове - съответно 5 и 10 години за различните видове обекти - публична общинска или държавна собственост.

Върховните магистрати приемат, че нормата създава неравнопоставеност за собствениците на имоти, предназначени за отчуждаване с устройствени планове, приети преди и след влизането в сила на ЗУЗСО. Времевият период за започване на отчуждителни процедури за имоти в Столичната община е определен по различен начин за заварените устройствени планове, и за имотите, предвидени за отчуждаване с устройствени планове, които са в сила след влизането в сила на ЗУЗСО.

Върховните магистрати приемат, че на територията на цялата страна следва да бъдат прилагани едни и същи критерии, уредени в общия Закон за устройство на територията.
БТА