/ iStock/Getty Images
Дължимите вноски по дълга на Афганистан към България ще могат да бъдат разсрочени в краткосрочен план. Това стана възможно след като кабинетът одобри проект, с който се изменя Споразумението между правителството на България и правителството на Ислямска република Афганистан, подписано на 17 септември 2014 г., уреждащо дълга им към страната ни, като основа за водене на преговори.

Споразумението се изменя във връзка с инициативата на държавите от Г-20, подкрепена от Парижкия клуб, за временно спиране обслужването на дълговете на най-бедните страни до 30 юни на 2021 г. Целта е подпомагане на Афганистан, като страна с ниски доходи, при преодоляването на пандемията от COVID-19, и свързаните с това здравни, социални и икономически последици. Инициативата е една от основните мерки в Плана за действие на Г-20, приет по време на виртуална среща на министрите на финансите и управителите на централните банки на държавите от Г-20, проведена на 15.04.2020 г. и допълнена на 14 октомври 2020 г. Тя е приложима за повече от 70 държави, подходящи за получаване на помощ от Международната асоциация за развитие от Групата на Световната банка (IDA), както и за „най-слабо развитите страни“, според определението на Организацията на обединените нации.

Споразумението предвижда временно, до 30 юни 2021 г., да бъдат преустановени както плащанията по главницата, така и лихвените плащания, договорени в Споразумението между Афганистан и България от 2014 г., но не освобождава страната-длъжник от задължението да изплати дълга си в рамките на първоначално договорения период - до 30 април 2024 г.

Споразумението между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Афганистан от 2014 г. предвижда уреждане на афганистанския правителствен дълг в размер на 50 626 256, 77 щ.д. по спогодби за икономическо сътрудничество и за предоставяне на кредит, сключени в периода 1974-1986 г. То е утвърдено с Решение № 720 на Министерския съвет от 2014 г.