/ Sofia Photo Agency, архив
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) предлага промени в Наредба номер 6 от 2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения. Промените ще осигурят достъп до услугите на Единния европейски номер 112 за хората с увреждания, равностоен на този за другите потребители, посочват от ведомството.
 
Предложението за промяна е публикувано днес на Портала за обществени консултации към Министерския съвет. Предложения се приемат до 3 август.
 
Предлага се по искане на крайни потребители с увреждания на слуха или говора да се осигуряват подходящи електронни устройства, съответно - специализиран софтуер, осигуряващ, в зависимост от техническите възможности, текстова или друг вид негласова връзка. Устройствата трябва да дават възможност за достъп на потребителите с увреждания до единния европейски номер 112.
 
Номерът 112 ще е достъпен за хора със слухови и говорни увреждания

Предлаганата мярка не обхваща всички видове увреждания, определени в Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН (UNCRPD) по отношение на достъпността, но е първа стъпка в тази посока, посочват от МТИТС.
 
Резултатите от ежегодния мониторинг на службите на Европейската комисия показват, че през 2016 г. 24 държави на ЕС (в т.ч. Исландия) са въвели алтернативни на гласовите съобщения методи за достъп до 112 (кратки текстови съобщения, факс, специализирани приложения, възможност за преобразуване на реч в текст и обратно.