/ iStock/Getty Images
Предлага се промяна в методиката за определяне на линията на бедност. Проектът на постановление на МС е публикуван на страницата на социалното министерство и на портала за обществени консултации. Срокът на общественото обсъждане е до 9 август.

Повече хора ще имат достъп до социални помощи

С проекта на постановление се предлагат промени, произтичащи от следните обстоятелства: от една страна, всички документи на Европейската комисия в областта на бедността и социалното включване се основават на данните от изследването EU-SILC, както и всички национални стратегически документи използват линията на бедност, определена от изследването EU-SILC; от друга страна, се предлага разширяване на възможността за определяне на линията на бедност, когато последната бюджетна прогноза за текущата година предвижда спад на БВП и заетостта, и такива спадове се отчитат от НСИ за предходното тримесечие на годишна база, като критериите за прилагането му се преобразуват от задължителни във възможност за избор, пише в доклада на социалния министър.

Омбудсманът алармира: 803 000 души у нас получават пенсии под линията на бедността

Необходимо е да се използва един показател за определяне на бедността - линията на бедност, определена от изследването EU-SILC, като по този начин ще се използват едни и същи показатели/данни в политики по доходите, по социалното включване, в сферата на социалното подпомагане, в областта на пълноценния живот на хората с увреждания, подоходната политика и др. Определянето на линията на бедност от изследването EU-SILC ще има положителен ефект върху възможностите в рамките на държавната политика в социалната сфера да се въведат обективни механизми, свързани с линията на бедност, и да се разшири полето на нейната приложност.

Предложението е да се премине към определяне на линията на бедност, съгласно SILC, без корекция.

Колко лева месечно са нужни на семейство за нормален живот

В последната Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза от декември 2020 г. се предвижда за 2021 г. ръст на БВП от 2,5 на сто, коефициент на безработица от 5,2 на сто и ръст на заетостта от националните сметки от 0,9 процента. Последните данни от НСИ за първо тримесечие на 2021 г. отчитат спад на БВП от 1,8 на сто на годишна база. За първо тримесечие, по данни от наблюдението на работната сила, коефициентът на безработица е 6,3 на сто, заетостта по данни на националните сметки намалява с 2,5 процента на годишна база. Тези резултати дават основание и определят необходимостта от търсене на възможности за промяна в механизма за определяне на линията на бедност за страната.

С проекта на постановление се предлага изменение на методиката с достатъчно и различни възможности за определяне на размера на линията на бедност за страната, в условията на извънредна обстановка, породена от разпространението на пандемията, и наличието на необходимост от взимане на решения в условията на извънредност, когато статистическата или прогнозната дейност е компрометирана от неикономически структурни трансформации.

Използването на изключения от правилото, съдържащо се в методиката, не следва да видоизмени целта пред определянето на линията на бедност за страната като адекватен, измерим и съпоставим инструмент, пише в доклада.
БТА