социални помощи
социални помощи / iStock/Getty Images
Повече хора да имат достъп до социални помощи и получаваната от тях помощ да се увеличи, предлагат от служебното правителство.

Идеята е залегнала като промяна в системата за социално подпомагане, а проектът е публикуван за обществено обсъждане.

В момента правото на месечна помощ се определя на базата доход за предходния месец, който е по-нисък от определен диференциран минимален доход, а основата за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход /ГМД/. Размерът на ГМД последно е определен през 2018 г. на 75 лв., което не е променено до момента.

803 000 души у нас получават пенсии под линията на бедността

Вдигат се процентите, които определят правото на помощи, като така ще се осигури възможност за повече хора да получат социално подпомагане, като например - в момента диференцираният минимален доход се определя за хора над 75 години, живеещи сами, като 165 на сто от гарантирания минимален доход (ГМД), а се предлага този процент да се завиши на 182 на сто.

Според мотивите с промяната ще започне процесът на трансформиране на системата за социално подпомагане в нов модел, адекватен и на визията на ЕК, който налага и съответни законодателни промени на следващия етап.

Социалните помощи се определят на базата на гарантиран минимален доход и диференциран минимален доход. Тези минимални доходи се смятат, че са достатъчни да задоволят основни жизнени потребности, тоест да се надскочи линията на бедността. Реалността в страната показва, че докато през 2007 г. размерът на ГМД е 36,2 на сто от официалната линия на бедност, през 2021 г. този дял спада до 20,3 на сто. Още по-голям е спадът на относителния дял на ГМД спрямо друг индикатор за благосъстояние - минималната работна заплата. Докато през 2007 г. относителният дял на ГМД е 30.6 на сто от минималната работна заплата, през 2021 г. този дял е почти 3 пъти по-нисък - 11,5 на сто.

Увеличил се е броят на работещите бедни в България

ЕК очаква към 2024 година месечните социални помощи да не са по-ниски от 30 на сто от линията на бедност.

Заинтересовани от промяната уязвими социални групи към 31.12.2020 г. са: Безработни - 24 335; хора с увреждания-3 056; деца - 31 049; възрастни хора и техните семейства - 5 078.