/ IStock
Във връзка с писмо на министъра на образованието и науката, поради необходимостта от предприемане на мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 и с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и на другите служители в системата на предучилищното и училищното образование, се наложи повторно преустановяване през тази календарна година на присъствения образователен процес и преминаване на всички ученици към обучение от разстояние в електронна среда. Това пише до директорите на столичните училища началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) в София-град Ваня Кастрева.

Тя отбелязва, че времето от пролетта насам даде възможност за осъществяване на множество анкети и на редица анализи за ефективността на обучението в електронна среда. Наред с предимствата, които предлага такова обучение, всички са категорични в едно, че то е добър поддържащ и компенсаторен механизъм, но не и основен, способен да замести присъственото обучение в училище. Ефективността му е най-голяма при работа с ученици от средната степен и значително намалява при работа с ученици от прогимназиалния етап, а за учениците в началния етап и особено в първи и във втори клас обучението от разстояние в електронна среда не просто не е ефективно и работещо, но често е и невъзможно поради дигиталните умения на учениците, поради вредата от по-продължителен престой на малките деца пред електронни устройства, а и поради необходимостта от постоянно сътрудничество и присъствие на родителите вкъщи.

Обмислят удължаване на учебната година с две седмици

"Тревожни от натрупаното вече изоставане в предходната учебна година и загрижени за качеството на образованието множество отговорни учители в начален етап и родители са споделили пред министъра на образованието и науката притеснението си, че в момента, когато се полагат основите на базовата грамотност по четене, писане, математика, когато се учат да спазват правила и да създават свой режим за работа в екип, учениците са отделени от съучениците си, бързо губят мотивация и натрупват пропуски, които трудно може да се компенсират в движение. В тази връзка са предложили краят на учебното време за учениците от първи до шести клас да се измести с две седмици", пише Ваня Кастрева до директорите на столичните училища.

Тя информира, че в отговор на това, след обсъждане със социалните партньори, в МОН се е оформило решението за изместване на края на учебните занятия за учениците в първи-шести клас с две седмици. Това не значи повече допълнителни часове по учебен план за тези ученици, т.е. за тях няма да се увеличат учебните седмици, а ще се осигури възможност в рамките на две допълнителни седмици да се организират компенсиращи мерки в зависимост от възможностите на училището и от конкретните нужди и интересите на учениците. Тези две седмици може да се използват по преценка на училището и на преподаващите учители за ангажиране и мотивация на децата, за занимания по интереси, за допълнителна работа за преодоляване на пропуските, за упражнения, за творчески дейности, за екипни проекти, като дневната им ангажираност, ако дейностите са в електронна среда, не може да надвишава ангажираността през един учебен ден.

Началникът на РУО в София-град информира, че тъй като дните за такива дейности няма да са учебни, на учениците няма да се пишат отсъствия, но те трябва да бъдат мотивирани за участие, защото това, освен че ще поддържа връзката им с учителите и със съучениците им, ще спомогне за по-лесното усвояване на учебния материал в останалите напред часове по учебния план. Извън тези две седмици, нормативната уредба предвижда и една допълнителна седмица за творчески и проектни дейности за учениците от първи-трети клас, с което за тях седмиците с неучебни дни, но за ангажиране на тяхното внимание, стават три.

Поради убедеността, че такива решения са най-ефективни, когато се вземат на училищно равнище, при отчитане на конкретната ситуация, възрастта, възможностите и потребностите на конкретните ученици, със заповед ще бъде дадено право на всяко училище да избере кога да организира посочените по-горе дейности. От това ще зависи и на коя дата ще приключи първият учебен срок и ще започне вторият за учениците в първи-шести клас във всяко конкретно училище. Така например, ако училище избере да организира трите седмици за първи-трети клас във времето до началото на коледната ваканция, първият учебен срок за тези ученици ще приключи с 3 седмици по-късно, т.е. на 23 февруари, а вторият ще започне на 25 февруари. Ако същото се приложи за учениците в четвърти-шести клас, тъй като те може да ползват само две седмици за допълнителни занимания, първият учебен срок за тях ще приключи с 2 седмици по-късно, т.е. на 16 февруари, а вторият ще започне на 18 февруари.

И обратно, ако училище реши да използва дните до началото на коледната ваканция за обучение в електронна среда, може да разположи допълнителните седмици по своя преценка - например след приключване на коледната ваканция, след приключване на първия учебен срок и т.н., като във всеки конкретен случай ще трябва да прецени кога ще излязат в междусрочна ваканция учениците в съответното училище, отчитайки, че първият учебен срок включва 90 учебни дни /18 седмици/, пояснява Ваня Кастрева.

Тя информира, че в дните, предвидени за компенсиращи дейности, не е необходимо да се включват всички преподаващи учители, а по преценка на директора може да се ангажират и учителите от групите за целодневна организация на учебния ден или външни лектори, които водят занимания по интереси. За осъществени в рамките на 5 часа дневно или 25 часа седмично /при 5-дневна работна седмица/ дейности, надлежно отразени в съответната училищна документация, на всеки педагогически специалист се заплаща дължимото възнаграждение. Тези дейности обаче не може да се припокриват по време с дейности, осъществявани по проекти.

Министърът на образованието и науката изказва своята увереност, че с тези промени в графика на учебното време се отговаря на обществените потребности и се сигурява възможност за компенсиращи мерки, които да предотвратят дългосрочните последствия от кризата от COVID-19 върху образованието, заявява Ваня Кастрева.