/ iStock/Getty Images
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до председателя на КЕВР. В нея тя настоява да се провери заявеното от „Топлофикация София“  намерение за икономия на природен газ, с което ще се намали температурата на топлоносителя за битово горещо водоснабдяване (БГВ) под нормативно определеното равнище.

Омбудсманът обръща внимание, че това означава, че ще се влоши качеството на топлоснабдителната услуга и би следвало за потребителите да се определи справедлива компенсация.

Без природен газ и мазут: „Топлофикация София“ може да работи само 1 ден

„Смятам за напълно недопустими плановете, съобщени от Валентин Терзийски, член на Надзорния съвет на „Топлофикация София“ ЕАД, дружеството да премине към по-нискотемпературни режими, като понижи температурата на топлоносителя от 60°C на 50°C - 55°C. Обръщам внимание, че според собствената оценка на Терзийски, ефектът от такова понижение на температурата ще бъде минимална икономия на природен газ“, пише общественият защитник.

Проф. Диана Ковачева подчертава, че продавачът е задължен през неотоплителен период да подава топлинна енергия с параметри на топлоносителя при водните топлопреносни мрежи, в съответствие с поддържането на температурата на подгрятата вода за горещо водоснабдяване 55 на изхода от подгревателя към сградната инсталация - чл. 14, ал. 4 от Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация София“ ЕАД на клиенти в град София.

Омбудсманът допълва, че температурата на подгрятата вода се измерва на изхода на подгревателя за битово горещо водоснабдяване, а при липса на измерване се приема температура 55 °С.

Русия спира доставките на газ за България

Проф. Ковачева настоява за становище, тъй като по силата на чл. 76 от Закона за енергетиката, КЕВР има задължението да проконтролира заявеното от представителя на „Топлофикация София“ намерение за влошаване качеството на БГВ, включително и за изпълнението от страна на лицензиантите на изискванията за сигурност на доставките на топлинна енергия или природен газ.