/ iStock/Getty Images
Към 10 март ползвателите на лична помощ са 48 803 броя души. Осигурените лични асистенти са 51 206. Това заявиха в отговор на писмено запитване на БТА от Агенцията за социално подпомагане (АСП). Оттам уточниха, че разминаването в броя на ползвателите на лична помощ и асистентите се дължи на обстоятелството, че е допустимо един ползвател да има повече от един асистент.

Условията и редът за предоставянето и ползването на лична помощ се определят съгласно Закона за лична помощ (ЗЛП). Право на такъв вид помощ имат хора с трайни увреждания - деца и възрастни, с установен вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определено в експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК)/Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) право на чужда помощ, отбелязват от АСП.

Ползвател на лична помощ може да бъде и дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определено в експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК право на чужда помощ, подчертават от агенцията.

Условия за кандидатстване

За да бъдат включени в механизма, кандидатите следва да подадат заявление-декларация за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа по реда на Закона за хората с увреждания, със заявена във формуляра за самооценка потребност от лична помощ, в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес , информират от АСП. Те уточняват, че на основание заключенията в индивидуалната оценка ДСП издава на името на правоимащото лице направление с определен брой часове за лична помощ. В издаденото направление, освен броят часове за лична помощ, е определен и срокът на валидност на направлението.

„За лица с пожизнен срок на валидност на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК срокът на направлението за лична помощ е пет години, а за всички останали случаи направлението се издава за срока на действащото експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК“, казват от АСП.

Лицата с трайни увреждания подават в общината по настоящ адрес заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ и прилагат издаденото от ДСП направление с определен брой часове за лична помощ. Кметът на общината извършва проверка за съответствие с изискванията на ЗЛП и приложимото трудовото законодателство, след това подготвя тристранно споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. След това се сключва трудов договор с асистента за срока на издаденото от ДСП направление за лична помощ, казват АСП.

Средствата за лична помощ

Средствата, предназначени за заплащане на отработен час по механизма за лична помощ от асистент по ЗЛП, включват коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година, допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, обясняват от АСП. Те посочват, че за 2023 г. определеният размер на минималната часова работна заплата за страната е 4,72 лв. Дължимото възнаграждение на асистент, назначен по ЗЛП, е в размер, който се получава след удържане на всички дължими вноски и данъци за сметка на служителя и работодателя.

Реформа в ТЕЛК

Преди дни на пресконференция служебният здравен министър Асен Меджидиев даде заявка за тотална реформа на ТЕЛК системата, която по думите му цели избягването на корупционните практики и забавянето до минимум на издаването на решенията. Според него през май процесът ще бъде улеснен, като ще се даде възможност за подаване на документи онлайн. Заявката за реформа в ТЕЛК системата идва след промените в Закона за увреждания в края на януари, с които бе решено при забавяне на ТЕЛК, в случаите на преосвидетелстване, хората с увреждания да запазят правата си и финансовата, и социалната подкрепа за тях да продължи.

От Националния осигурителен институт съобщиха на 6 март, че вече са изплатени дължимите суми на около хиляда души с възстановени пенсии за инвалидност, наследствени пенсии и/или добавки за чужда помощ по експертни решения с изтекъл срок и със забавяне в медицинската експертиза за преосвидетелстване на лицата.

След твърдение за забавено изплащане, известният актьор Георги Стайков, който страда от множествена склероза, обяви пред медии, че вече е получил полагащите му се средства. Той каза, че очаква да му бъде назначен и личен асистент.
Борислава Бабиновска/БТА