/ МОСВ
Министър Асен Личев представи екипа си пред директорите в МОСВ.

МОСВ отваря вратите си за неправителствения сектор

Заместник-министрите Емилия Тончева, инж. Петър Димитров, Валерия Калчева, както и съветникът на министъра за дейностите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) Ваня Григорова и главният секретар на МОСВ Климентина Денева ще подпомагат работата на министъра на околната среда и водите Асен Личев.
 
Заместник-министър Емилия Тончева ще отговаря за националните паркове и дирекциите „Национална служба за защита на природата“, „Политика по изменение на климата“ и „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“.
 
Разрешаването на проблемите в ИАОС е сред първите задачи за министър Личев

Ресорите на заместник-министър инж. Петър Димитров ще бъдат басейновите дирекции, регионалните инспекции по околна среда и водите, дирекциите „Управление на водите“, „Национален координационен център“ и „Екологична оценка, оценка на въздействие върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.
 
На заместник-министър Валерия Калчева ще са подчинени „Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и дирекциите „Опазване чистотата на въздуха“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.