/ EK
Еврокомисарят ни разговаря с министрите на науката и висшето образование на държавите членки на ЕС
Взаимодействията между новия механизъм за възстановяване и устойчивост и програма „Хоризонт Европа“ разисква днес българският еврокомисар Мария Габриел с министрите на науката и висшето образование на държавите членки.

„Механизмът за възстановяване и устойчивост ще има значителна роля за стимулиране на инвестициите в наука и иновации. Националните планове за възстановяване и устойчивост могат да включват голяма палитра от действия, които могат да допринесат и за реализация на стратегическите цели на Европейското научноизследователско пространство (ЕНИП).

Сега предизвикателството е да бъдат заложени максимален брой действия, чрез които науката и иновациите дават ключов принос за напредък в стратегически икономически области.

Инвестиции в наука и иновации за устойчиво възстановяване след пандемията от COVID

Взаимодействия и транснационално сътрудничество могат да допринесат за всяка една от четирите стратегически цели на ЕНИП“, заяви Мария Габриел. Тя изтъкна, че за постигане на първата цел за „стратегическо приоритизиране на инвестициите“, освен подкрепа за националния капацитет, е важно проектите да стимулират частните инвестиции и дават възможности за сътрудничество между няколко държави.

Партньорствата по програма „Хоризонт Европа“ и мисиите са добро средство за това. В изпълнение на целта „Подобряване на достъпа до високи постижения“ е важно да се извършат структурни реформи за преодоляване на фрагментираността на научната база и повишаване на иновационния капацитет във всички държави и региони в ЕС.

„Знаем колко важно е резултатите от науката и иновациите да носят икономическа стойност. Добър пример, който би могъл да бъде включен в националните  планове, е да се инвестира в малки и средни предприятия и стартъпи, които са получили „печати за високи постижения“ от Европейския съвет по иновациите.

Действията в тази област могат да включват финансова помощ, свързана с развитието на иновациите от малките и средни предприятия и тяхното реализиране на пазара. Това е и една от новите цели на ЕНИП за тясно сътрудничество между академичния свят и индустрията“, коментира още Мария Габриел.

Българския еврокомисар обърна внимание и на целта за „задълбочаване на ЕНИП“ чрез включване на инициативи за подобряване на достъпа до резултатите от научните изследвания чрез Европейския облак за отворена наука.

 „Взаимодействията между „Хоризонт Европа“ и механизъма за възстановяване и устойчивост са уникална възможност за демонстрация на стратегическата важност на науката и иновациите.

Мисиите по програма „Хоризонт Европа“, партньорства, „печатите за високи постижения“, взаимодействията с програмата Мария-Склодовска Кюри и Европейския институт за иновации и технологии дават широк набор от възможности.

На разположение на държавите членки сме, за да може възможностите за финансиране и контактите между тях в рамките на транснационални проекти да бъдат максимално полезни в националните планове.

Изправени пред настоящата криза и бъдещите предизвикателства, с помощта на стратегически инвестиции в наука и иновации, можем да си дадем повече шанс за една по-устойчива, по-екологична и приобщаваща Европа“, заключи Мария Габриел.
nova.bg