/ iStock/Getty Images
Продължава кампанията на Комисията за защита на потребителите за контролна дейност на небанкови финансови институции – дружества, предоставящи потребителски кредити.

Поредната кампания на КЗП е насочена към защита на икономическите интереси на потребителите, а именно – установяване спазването на Закона за потребителския кредит (ЗПК), включително и по отношение законосъобразността на събираните такси при предсрочно погасяване или отказ от договори за кредит, като при възникнали основателни съмнения се събират доказателства за прилагането на нелоялни търговски практики съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

Проверките се извършват в офиси и по документи на небанкови финансови институции и са относно спазване изискванията за предоставяне от кредитора или кредитния посредник на преддоговорна информация под формата на „Стандартен европейски формуляр“ (СЕФ); установяване дали задължително условие за отпускане на потребителски кредит е осигуряване на обезпечение – поръчителство или банкова гаранция, както и за посочване в СЕФ на изисканото обезпечение, както и размер на неустойка при неосигуряване на изисканите обезпечения; проверяват се и договори с изцяло предсрочно погасени суми по тях, договори с частично погасени суми или такива с упражнено право на отказ от сключен договор за кредит.

В периода от 1 юни до 15 септември по кампанията са извършени 88 броя инспекции на 61 дружества от небанковия финансов сектор.

Полицията в Пловдив предупреждава за измами с теглене на онлайн кредити

В хода на проверките са констатирани 88 броя нарушения, от които 16 броя съмнения за прилагане на нелоялни търговски практики.

В резултат на извършените проверки към дата 15 септември са съставени 63 акта за установени административни нарушения (АУАН), издадени са 7 наказателни постановления (НП) и са сключени 5 споразумения.

Нарушенията най-често се изразяват в непредоставяне на предварителна информация в определената форма на СЕФ, изискано заплащане на такси и комисионни, свързани с действия по усвояване и управление на кредита; липса на изискуеми реквизити в договори, други. Към настоящия момент проверките продължават, като за установените нарушения в хода на проверките предстои съставяне на актове за установяване на административни нарушения и съответно образуване на административно-наказателни производства.
БГНЕС