/ БГНЕС
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) до този момент не оправдава очакванията на обществото. Тази институция има нужда от дълбока реформа, за която твърдо заявявам, че има политическа воля, защото това е задача, която обществото ни избра да изпълним, каза вицепремиерът Калина Константинова на конференция в Министерския съвет при представянето на проекта „Напредване на реформата в публичната администрация“. Проектът е координиран от администрацията на Министерския съвет, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия, а изпълнител по една от дейностите е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

Константинова заяви, че се предвиждат конкретни механизми за гарантиране на почтеността на служителите в публичния сектор.

"Специално внимание отделяме на отправените препоръки в доклада по отношение на интегритета в публичния сектор. Както знаете, правителството пое ангажимент за нулева толерантност към корупцията, който ние безусловно спазваме“, заяви още Константинова.

Константинова подчерта, че подходът на правителството към необходимите реформи в публичната администрация напълно съвпада и се припокрива с препоръките на ОИСР и световната практика.

„Отчитаме констатациите и оценките в доклада за центъра на управление, свързани с недоброто разпределение на функциите между администрацията на Министерския съвет и секторните министерства. Дублирането на функции между администрациите, липсата на ясно разграничение между отделните звена в администрацията на Министерския съвет (АМС) са предизвикателства, с които сме решени да се справим. Структуриране на ново звено за стратегическо планиране в АМС, с функции по мониторинг и оценка, е препоръка, която ще приложим на практика", заяви Константинова.