/ iStock photos/Getty images
Министерският съвет прие изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на предучилищното и училищното образование, продиктувано от настъпили изменения в
нормативната уредба, както и значителни промени в икономическата обстановка в страната.

С последните изменения и допълнения на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) се предостави възможност за целите на кандидатстването във виеше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание еднократно в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит. С посочените изменения в ЗПУО, приети от Народното събрание, се предвиди за полагане на този изпит да бъде събирана такса в размер, определен с тарифа на Министерския съвет.

С Постановлението се регламентира тази такса да бъде в размер на 35 лв. По този начин ще се осигурят средства за дейностите по организиране на изпита, който ще е свързан с придобиване на средно образование, но се полага при условията и по реда на държавните зрелостни изпити.

Заедно с това с Постановлението се актуализират и таксите в системата на предучилищното и училищното образование, които не са променяни от 2017 г. Те са индексирани на база инфлационните процеси в страната съгласно официалните данни на НСИ. Актуализацията ще покрие само частично реалните разходи за предоставените услуги, като е избран този максимално благоприятен за заинтересованите страни подход.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Правителствена информационна служба