/ iStock/Getty Images
Изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Драгомир Николов подписа договори със социалните партньори за реализацията на проекти по Националния план за действие по заетостта през 2020 г., съобщиха от Агенцията по заетостта.

НОИ с две дати за изплащане на обезщетения за безработица през май

Проектите ще осигурят възможност на 6 857 безработни да се включат в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключова компетентност,
като минимум 42 процента от тях или 2 910 души ще бъдат включени в стажуване и заетост след това.

През 2020 г. проектите ще се реализират в 115 малки и големи населени места в цялата страна. Обученията са по широк кръг професии: строители, готвачи, продавачи, офис сътрудници, оператори на компютър, шивачи, социални асистенти, заварчици, леяри, касиери, екскурзоводи, заварчици, електромонтьори и други, и са в отговор на заявени конкретни потребности от работодатели от реалния и публичния сектор.

Мярка 60/40 запазва 240 хиляди работни места

Очакванията са, че планираните обучения напълно ще отговорят на актуалните нужди от кадри на бизнеса при неговото рестартиране и развитие, въпреки съществените промени в икономическата и социална ситуация вследствие COVID-19.

Все по-значими за работодателите са притежаваните от работната сила умения, поради което е предвидено голяма част от включените в проектите безработни да преминат обучение за придобиване на обществени и граждански компетентности, инициативност и умения за предприемачество, дигитална или математическа компетентност и други.

Удължават срока за кандидатстване по мярката 60/40 до 30 юни

Приоритетно в обучения ще се включват безработни до 29 или над 50 години, с ниско образование, без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, хора с увреждания, неактивни лица и други.

Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ последователно предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период от най-малко 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани от държавния бюджет работни места.

На сайта на Агенцията по заетостта могат да се видят проектите на социалните партньори, които се изпълняват през 2020 година. 
БТА