/ iStock/Getty Images
Договорът, с който Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) е отдала под наем помещения на границата на „Евролаб 2011“, е сключен в нарушение на закона. Това става ясно от публикувано днес правно становище на юристите на Антикорупционния фонд (АКФ). Според становището законът недвусмислено забранява отдаването под наем на сгради, които са публична държавна собственост и служат за осъществяване на официален граничен контрол.

„Сградите имат изключително специфично предназначение – официален граничен контрол по безопасност на храните – което може да се изпълнява единствено от оторизирания държавен орган БАБХ. Всеки договор за отдаването им под наем на друго лице по същество променя предназначението на сградите, което е ясно нарушение на закона“, заявява Даниела Пенева, правен съветник към Антикорупционния фонд.

Становището на АКФ цитира и решение на Висшия административен съд (ВАС) по идентичен казус , според което не е допустимо да се отдават под наем сгради публична държавна собственост, ако това променя предназначението им.

Заради фитосанитарния контрол на „Капитан Андреево”: Спор между стария и новия шеф на БАБХ

През месец март тази година АКФ попита БАБХ по реда на Закона за достъп до обществена информация: на какво основание лабораторията „Евролаб“ е разположена в помещения на БАБХ в зоната на ГКПП „Капитан Андреево“?

След мълчание от страна на институцията и последвало съдебно производство в Административен съд – София-град (АССГ), БАБХ беше осъдена да предостави исканата информация, пишат то АКФ.

От отговора на БАБХ до АКФ става ясно следното:

На 01.02.2012 г. изпълнителният директор на БАБХ Йордан Войнов сключва договор за наем със „Стоп груп“ ЕООД (със сегашно име „Интерпред еврологистик“ ЕООД), собственик на лабораторията „Евро лаб“. По силата на договора БАБХ предоставя за възмездно ползване за срок от 10 години шест сгради, които се използват за осъществяване на контрол върху качеството и безопасността на храните в зоната на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“:

►Сграда за „живи животни“
►Сграда „контрол на живи животни“
►Сграда за контрол на продукция от човешка консумация
►Сграда за контрол на продукция за нечовешка консумация
►Сграда за фитосанитарен контрол 1
►Сграда за фитосанитарен контрол 2

В края на 2021 година, по твърдение на БАБХ, след проведен търг, на 31.12.2022 г. е сключен нов договор за наем за същите сгради, но с нов наемател – новорегистрираното дружество „Евролаб 2011“ЕООД, което е и новия собственик на лабораторията „Евро лаб“, разположена в същите тези сгради на ГКПП Капитан Андреево. Оферти за сключване на договора са подадени в 21 часа на 31.12.2021, а самият договор е подписан в 22:26 ч. на 31.12.2021 г. от заместник изпълнителния директор Николай Росенов, въпреки заповедта на земеделския министър Иван Иванов, която забранява на БАБХ сключването на нови договори.

Проф. Христо Даскалов с първи коментар след уволнението си от БАБХ

Според правното становище на АКФ договорите, с който БАБХ е отдала под наем помещения на границата на „Интерпред Еврологистик“ ЕООД през 2012 г. и на „Евролаб 2011“ ЕООД през 2021 г., са сключени в нарушение на реда за разпореждане с държавни имоти.

Законът ясно указва, че имоти публична държавна собственост могат да се отдават под наем, при условие че се използват съобразно предназначението им.

„Никое друго юридическо лице, освен БАБХ, не може да осъществява граничен контрол. С други думи, всеки договор за отдаването под наем на сградите на друго лице, различно от БАБХ, означава, че те се използват не по предназначение“, допълва Даниела Пенева. Обстоятелството, че сградите ще се използват за друго (подготовка на животни и стоки, помощни дейности), а не за официален контрол е видно и от текста на самите договори.

Становището на АКФ цитира и решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) по идентичен казус, според което е недопустимо да се отдават под наем сгради публична държавна собственост, ако не се ползват по предназначението им.

Заповедта от 31.12.2021 г. за определяне на печеливш в проведения търг за отдаване под наем на сградите е отменена като нищожна със заповед на изпълнителния директор на БАБХ от 01.07.2022 г. С тази заповед е прекратен и сключения въз основа на нищожната заповед договор за наем от същата дата. Към настоящия момент „Евролаб 2011“ оспорва пред Административен съд София град заповедта на изпълнителния директор на БАБХ от 01.07.2022 г.

„Независимо какъв ще бъде изходът от това дело, смятаме, че има съществен порок в основанието на проведената процедура за отдаване под наем, поради изначалната невъзможност за отдаване под наем на сградите в зоната на ГКПП за контрол по безопасност на храните.

Това е основание за отмяна на заповедта, с която тя е възложена, и прекратяване на договора за наем“, се казва в становището на АКФ.

„Сключването на подобен договор, по силата на който БАБХ на практика се лишава от сградите, които са ѝ предоставени за осъществяване на официален контрол, противоречи не само на законовия ред, но и на всякаква житейска логика. Напълно неясно е какво налага БАБХ да предостави сградите си за официален контрол на частно лице, при изключително неизгодни за прекратяване на договора, като в същото време си запазва правото на достъп до сградите за осъществяване на контрола. Възниква въпросът и доколко ефективен е официален контрол за безопасност на храните, осъществяван в помещения, контролирани от частно лице, при това представител на вносителите и при това собственик на лабораторията, в която се изследват взетите проби.

Вярваме, че интересите на българските граждани и на българската държава налагат сградите държавна собственост на Капитан Андреево да се ползват по предназначение за осъществяване на граничен контрол от официалните контролни органи, а не от частни лица.

Считаме, че министърът на земеделието и изпълнителният директор на БАБХ следва да подадат до областния управител мотивирано предложение за отнемането на имотите, тъй като същите се ползват не по предназначение и без законово основание.

„Ще следим за решението по случая и ще информираме обществеността своевременно. Ще търсим и допълнителната информация, която БАБХ е задължена от съда да ни предостави“, заяви Бойко Станкушев, директор на Антикорупционния фонд.