Заради незаконосъобразни действия на БАБХ се възстановява на ГКПП „Капитан Андреево“ дейността на „Евролаб 2011“ като оператор по товарене и разтоварване.

Това става ясно от решение на Върховния административен съд.

Шефът на БАБХ: Тонове храни с пестициди са влизали у нас

Името на "Евролаб 2011" влезе в обществения фокус преди няколко месеца, когато бе съобщено, че тя обработва монополно стоките, преминаващи през границата с Турция. Правителството обяви това за корупция, свързана с бившето управление, като посочи, че държавата доброволно е отстъпила функциите си на фирмата.

В началото на юли шефът на БАБХ издаде заповед, с която прекрати лабораторната дейност на "Евролаб" на граничния пункт и нареди фирмата да изпразни всички помещения, които използва. Според премиерът в оставка Кирил Петков именно разбутването на печелившата схема е станало повод за падането на правителството му и Слави Трифонов да свали подкрепата си за управлението.

Петков: С всеки оставащ час от управлението ни си връщаме контрола над „Капитан Андреево“

Директорът на БАБХ проф. Христо Даскалов пък обяви, че тонове храни с пестициди са влизали у нас през ГКПП „Капитан Андреево”. „Пропукването в системата при ГКПП „Капитан Андреево” има едно обяснение и то е пари”, посочи той.

„На този пункт годишно минават 110 000 камиона, натоварени с по 20 тона продукция храна. 70 000 от тях подлежат на фитосанитарен контрол. От всеки един камион идват огромни средства. Когато се извършва и лабораторния контрол, сумата надхвърля 180 000 лв. на един камион. Представете си обемите от средства, ако ти контролираш тази дейност. Само 10 процента от тях влизаха в държавата”, каза Даскалов.

По данни на фирмата около 1,5-2% от пробите, които са били изследвани, са били положителни. Според нашите данни 10% от пробите са положителни с пестициди. Изследвали сме 800 проби, 80 от тях са положителни. Зад всяка проба стоят 10 тона. Това говори, че тонове храни с пестициди са влизали у нас. Няма друго обяснение”, коментира изп. директор на БАБХ.

Коментарът на агенцията по храните:

По-късно през деня БАБХ съобщи, че не е запозната със становището на съда по дело 6328 от 2022 г., тъй като няма публикуван съдебен акт. По административно дело 6003 от 2022 г. агенцията ще се съобрази с определението на ВАС.

Дело 6329 от 2022 г. не е приключило окончателно. ВАС връща делото за ново разглеждане от друг състав на Административен съд – София-град.
 
БАБХ ще изчака постановяването на окончателен съдебен акт.


Ето и какво казва ВАС:

Съдът се произнесе по още три жалби на дружеството „Евролаб 2011“ ЕООД по случая с ГКПП „Капитан Андреево“. Административните дела във ВАС са свързани с издадени от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните заповеди и писма и фактически действия, както следва: Заповед № РД 11-974 от 17 май 2022 г.; Писмо с изх. № ГК-94 от 18.05.2022 г.; Заповед № РД 11-995 от 19 май 2022 г.; Фактически действия, свързани с дейността товарене и разтоварване.

Върховният административен съд установи неоснователни фактически действия на администрацията на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) във връзка с товаро-разтоварната дейност на ГКПП „Капитан Андреево“. Касае се за нарушения на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите дейности, които гарантират прилагането на законодателството в областта на храните, фуражите и здравепазването на животните.

Христанов внесе сигнали за нарушения на ГКПП „Капитан Андреево" в СГП и ГДБОП

Административното дело (№ 6328 от 2022 г.) пред ВАС е образувано по жалба на „Евролаб 2011“ ЕООД против разпореждане на Хасковският административен съд. С него първоинстанционният съд отхвърля искането за безусловно прекратяване действията на БАБХ.

Върховните магистрати отменят разпореждането на първоинстанционния съд и нареждат незабавно и безусловно да бъдат прекратени действията на органи и длъжностни лица на БАБХ, изразяващи се в недопускане на служители на „Евролаб 2011“ ЕООД да извършват товаро-разтоварна дейност и да изпълняват функциите си на оператор по смисъла на Регламент 2017/625 на Европейския парламент и Съвета от 15 март 2017 г.

Забраната към служителите на „Евролаб 2011“ ЕООД не се основава нито на законова разпоредба, нито на административен акт. С издадената от изпълнителния директор на БАБХ Заповед № РД 11-974 от 17 май 2022 г., на „Евролаб 2011“ не е забранено да извършва дейност като оператор, както и на дейности по представянето на стоки пред лицата, извършващи официален контрол (служителите на БАБХ). И в следваща заповед на изпълнителния директор на БАБХ - № РД 11-995 от 19 май 2022 г., никъде не се създават забрани за извършване на товаро-разтоварни дейности от страна на операторите, какъвто в случая се явява „Евролаб 2011“. С нея е изменен ценоразписът на платените услуги, които БАБХ извършва, като са определени нови такси. Една от таксите е за товаро-разтоварни дейности от ГКПП на транспортни средства, превозващи товари от трета страна. На база на така въведената такса обаче, без да е издаден какъвто и да е административен акт, администрацията неправомерно с фактически действия забранява на операторите да управляват товарите, които съгласно Регламента са под техен контрол. БАБХ няма право да извършва товаро-разтоварни дейности. Съгласно Регламента на ЕС стоките се представят на контролния орган за проби и анализи от операторите, а от своя страна операторите са тези, които трябва да извършват товаро-разтоварните дейности.

В становище до Хасковския административен съд изп.-директор на БАБХ незаконосъобразно твърди, че товаро-разтоварната дейност е част от официалния контрол. Заради това той включва нова такса от 400 лева в ценоразписа на БАБХ за товарене и разтоварване. Съгласно регламента обаче БАБХ няма право да извършва тези дейности. Операторът, под чиито контрол са стоките след влизането им в България е задължен да осигури достъп до стоките и животните, които ще се изследват. Различно е положението със самото вземане на пробите, което е задължението на държавния контрол (в този смисъл е определение 6535 от 30 юни 2022 г. по адм. дело №6003 от 2022 г).

Върховните магистрати приемат, че действията по ограничаване на достъпа на оператора до стоките не се основават на закона и на административен акт и затова отменят разпореждането на първоинстниционния съд.

След заплаха инспектори от БАБХ излезли в болнични за одита на ГКПП „Капитан Андреево“

Определението по административно дело № 6328 от 2022 г. на ВАС не подлежи на обжалване.

Второто дело пред ВАС (№ 6030 от 2022 г.) е срещу Заповед № РД 11-974 от 17 май 2022 г. на изпълнителния директор на БАБХ. Дружеството оспорва определение на Административен съд София – град (АССГ), с което жалбата му е оставена без разглеждане. Върховните магистрати потвърждават, че определението на първоинстанционния съд е правилно и го оставят в сила. Причината е, че в оспорената заповед не се съдържат волеизявления, с които да се нарушават или застрашават права, свободи или законни интереси на „Евролаб 2011“ ЕООД. С нея се разпорежда всички проби, считано от 20 май 2022 г., да се изпращат за изследване в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) към БАБХ. С тази заповед обаче изпълнителният директор на БАБХ не отменя Заповед № РД 09-1432/21.12.2012 г. на министъра на земеделието и храните, с която „Евролаб 2011“ ЕООД е определена за лаборатория, в която да се извършва официален контрол за остатъчни вещества от пестициди от плодове и зеленчуци. Върховните магистрати приемат също, че с нея ЦЛХИК към БАБХ не е определена и за единствена и изключителна лаборатория на граничния пункт. Поради тези причини върховните магистрати оставят в сила определението на първоинстанционния съд като постановено в съответствие с материалния закон.

Третото дело пред ВАС (№ 6329 от 2022 г.) е срещу писмо с изх. № ГК-94 от 18.05.2022 г. на изп. директор на БАБХ до началник отдел „Граничен инспекционен пункт – Капитан Андреево“ в Дирекция „Граничен контрол" при Централно управление на БАБХ. Жалбата на „Евролаб 2011“ е срещу определение на АССГ, с което тя е оставена без разглеждане. Върховните магистрати обаче го отменят и връщат за разглеждане делото по същество от първоинстанционния съд.

С писмото с изх. № ГК-94 от 18.05.2022 г. е разпоредено, считано от 20 май 2022 г., проби от пратки на плодове и зеленчуци с произход Република Турция, взети на „ГКПП – Капитан Андреево“ да се изпращат за изследване в ЦЛХИК към БАБХ. По този начин на практика държавната ЦЛХИК се определя за единствена и изключителна лаборатория и се отнема правото на лабораторията на жалбоподателя, която е надлежно регистрирана и не е заличена по предвидения в закона, да извършва тази дейност. Подобно разпореждане липсва обаче в Заповед № РД 11-974 от 17 май 2022 г. Въпреки че писмото представлява вътрешнослужебен акт, съгласно решение на Конституционния съд, когато той засяга законни права и интереси на определен кръг лица, те имат право на съдебна защита, какъвто е настоящият случай.

С оглед на гореизложеното върховните магистрати приемат, че първоинстанционният съд неправилно е приел, че с оспорения акт не се засягат пряко и непосредствено правата и интересите на жалбоподателя. Поради това определението се отменя и делото се връща на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия.