863 финансови корекции са наложени на проекти по ОПРР

/ iStock/Getty Images
Залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели за възлагане са най-често констатираните нарушения при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти, финансирани със средства от Оперативна програма "Региони в растеж" (ОПРР), съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Пропуските се допускат основно при административната подготовка на тръжната документация.
 
До момента са установени пропуски и са регистрирани общо 863 нередности, като текущо приспаднатите суми по програмата към 10 юни 2019 г. са в размер на 22,6 млн. лв.
 

По наложените корекции от страна на бенефициентите са инициирани 559 съдебни административни производства. До този момента с влязло в сила решение на съда в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са завършили 131 от тях. Седем дела са в полза на жалбоподателя.
 
Финансови корекции за същите нарушения са наложени и на Столична община като към днешна дата приспаднатата сума е в размер на около 1,6 млн. лв.