Срещата в Монтана
Срещата в Монтана / Община Монтана
Две мерки за насърчаване на бизнеса разработиха експерти по проект на община Монтана „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“. това са инкубиране на стартиращи и развиващи се фирми, и провеждане, и предоставяне на обучения за предприемачи. Мерките са изведени на базата на целеви аналитичен доклад за установяване на настоящето положение в община Монтана и идентифициране на конкретни нужди в подкрепа на предприемачеството. Те бяха представени на информационен ден в Младежкия дом днес.
 
Основните изводи в ситуационния доклад, анализирал информация от различни източници – документи, статистика, опитът на побратимения чешки град Храдец Кралове, анкетно проучване, дълбочинни интервюта, очертават извода, че въпреки негативните демографски тенденции, съществува интерес и потенциал за развитие на малък бизнес на територията на Община Монтана. Най-предпочитани сектори за развитие на бизнес са търговията и услугите. Липсата на квалифицирани кадри във всички сектори на икономиката е тежък проблем, който се задълбочава.

Предприемачите имат затруднения с осигуряване на финансиране на дейността си поради високите изисквания на банките и липса на капацитет за подготовка и управление на европейски проекти. Същевременно те очакват намаляване на административната тежест и прилагане на мерки за осигуряване на консултантски услуги, най-вече в областта на достъпа до финансиране, както и мерки свързани с качеството на работната сила. Тези изводи налагат избора на двете мерки – Бизнес инкубатор и предприемачески обучения.

„Насърчаването на предприемачеството и развитието на малък и среден бизнес е приоритет не само на местно ниво. Това е една от политиките на Евросъюза.” – каза авторът на доклада Андрей Лалов – преподавател в УНСС по социология и стратегическо планиране, с над 15 годишен опит в маркетинговите анализи и в планирането и управлението на европейски програми. Заместник-кметът Станислав Станоев подчерта, че анализът ще бъде полезен на местната власт при определяне на политиките за подкрепа на малките и средни предприятия.
 
Проектът на Община Монтана „Адаптиране и въвеждане на иновативен модел за насърчаване на самостоятелната заетост от община Храдец Кралове в община Монтана“се осъществява с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.