/ РЗОК-Видин
Видинската областна болница има възможност да заработи над 1 млн. лв. през месец юли. Това посочи в отчета си за първото шестмесечие на 2019 г. директорът на РЗОК Видин д-р Владимир Вълчев.

Преведени са средствата за лекарствена терапия на здравноосигурени пациенти от област Видин

Натрупаната икономия към момента, вкл. след отчетената дейност за месец юни, е 309 114 лв. - за МБАЛ в Белоградчик натрупаната икономия е 28 996 лв.. Утвърдените средства за месец юли за МБАЛ „Св. Петка“-Видин са 640 217 лв. за МБАЛ „Проф. д-р Георги Златарски“ в Белоградчик - 56 866лв.

Районната здравноосигурителна каса е изплатила 4 446 097лв. за болнична медицинска помощ през първите шест месеца на 2019г. Изплатеното представлява 29,61% като дял от всички плащания през 2019г. Спрямо същия период на 2018г. - 4 580 995лв. се отчита намаление със 134 898лв.

15 018 058лв. са изплатените от РЗОК-Видин средства за здравноосигурителни плащания към 30 юни. Спрямо същия период на 2018 г. - 15 297 299 лв. - отчита се намаление с 279 241лв. или с 1,8%.

Във Видинско 26 аптеки работят със здравната каса

Намалението с 1,8% кореспондира напълно на намаляващото население, съответно и на броя на здравноосигурените пациенти, което показва, че контролът е на добро ниво и данните отговарят на реалностите.

През анализираните периоди водещо разходно перо заема разходът за лекарствени продукти за домашно лечение с 34,81% през 2019 г., спрямо 36,80% през същия период на 2018 г.

Разпределеният ресурс за прегледи и изследвания в извънболничната медицинска помощ - брой направления и обща стойност на средствата за медико-диагностична дейност, е повече в сравнение с тримесечията през 2018г. РЗОК-Видин разпредели на изпълнителите на доболнична медицинска помощ 23 222 бр. „медицинско направление за консултация и съвместно лечение“; 5 920бр. „медицинско направление за високоспециализирани дейности“; 335 498лв. – обща стойност на назначената с направление медико-диагностична дейност.