Обучават библиотекари он-лайн
Обучават библиотекари он-лайн / Дарик Враца

Он-лайн практикум за новоназначени библиотекари от област Враца организира Регионална библиотека „Христо Ботев". Библиотеката е водещ координационен, експертно-консултантски и квалификационен център за общодостъпните библиотеки в областта. В изпълнение на задълженията си по Закона за обществените библиотеки, Регионална библиотека ежегодно организира практикум с новоназначени и неквалифицирани библиотекари, за придобиване на минимум библиотечни знания.

Тази година практикумът за първи път се провежда он-лайн, като се използват възможностите на новите информационни технологии. В периода от 22 октомври до 2 ноември 2012 г. , всеки ден по 2 часа, участниците са организирани в група чрез скайп. В групата се дискутират всички възникнали въпроси от библиотечната теория и практика.

„Системна и целенасочена професионална квалификация - означава познание на проблемите на библиотеките и нуждите от квалификация на библиотечния персонал във връзка със съвременните изисквания и библиотечни стандарти. Принципът на професионалното обучение е „уча това, което ми е необходимо за извършване на конкретна дейност".

Това е причината тези програми да са по-кратки и с по-голяма практическа насоченост. Десетте лекции и упражненията към тях, ще обучават участниците по основните библиотечно - библиографски процеси - комплктуване, обработка и класификация на библиотечни документи, справочно-информационна, културно-просветна и краеведска дейности, библиотечна документация и други", коментира ръководителят на практикума Антоанета Георгиева.

Новоназначените библиотекари от 10 читалищните библиотеки ще се запознаят също със сайта, електронния каталог и информационните възможности на Регионална библиотека „Христо Ботев".